Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları


Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi dün TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi, kripto varlıklara ilişkin ilk yasal düzenleme olma hususi durumunu taşıyor. Düzenleme ile kripto para ticareti ve ihracı şeklinde birçok mevzu yasal zemine oturtulacak. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 30 Mayıs’ta yapılacak görüşmelerin arkasından TBMM Genel Kurulu’nun gündemine gelecek.

KANUN TEKLİFİYLE İLGİLİ MERAK EDİLEN 10 SORU VE YANITLARI

1- Kripto varlıklarla ilgili yasal altyapı hangi kanunda oluşturulacak?

 • Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler Ana para Piyasası Kanunu’nda yer alacak. Teklifle, bu kanuna kripto varlıklara ilişkin tanımlar eklenecek.
 • Kanun teklifi, 30 Mayıs Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyon sürecinin arkasından teklif, TBMM Genel Kurulunda ele alınacak. Genel Kurulda kabul edilmesi halinde teklif kanunlaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

2- Kripto varlık hizmet sağlayıcılar iyi mi etkinlik gösterecek?

 • Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Ana para Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alınması mecburi olacak. Ek olarak kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına, faaliyete başlamalarına SPK tarafınca izin verilebilmesi için informasyon sistemleri ve teknolojik altyapıları mevzularında TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak.
 • Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapılmasına ilişkin usul ve esaslar da SPK tarafınca belirlenecek.

3- Fiyatlar iyi mi oluşacak?

 • Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşacak. Platformlar işlemlerin güvenilir, saydam, etkin, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir halde gerçekleşmesinin sağlanması, piyasa bozucu özellikte fiil ve işlemlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve tekrarlanmaması amacıyla komut ve işlem esaslarını belirleyecek, bünyelerinde lüzumlu nezaret sistemini kuracak ve her türlü önleyici tedbirleri alacak.

4- Cüzdan ve fonlara ilişkin kayıtlarda hangi esaslar aranacak?

 • Müşterilerin kripto varlık transferlerinin gerçekleştirildiği cüzdanlara ve fon transferlerinin gerçekleştirildiği hesaplara ilişkin kayıtlar kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafınca güvenli, erişilebilir ve takip edilebilir şekilde tutulacak. Tüm işlem kayıtlarının bütünlüğü, doğruluğu ve gizliliği sağlanacak. Müşterilerin kripto varlık geçirme işlemlerinde, SPK ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafınca meydana getirilen düzenlemelere uyulacak.

5- Müşterilerin kripto varlıkları ve nakitlerle ilgili düzenlemeler neler olacak?

 • Platformların müşterilerine ilişkin kripto varlıkları, müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurulması esas olacak. Müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurmayı tercih etmedikleri kripto varlıklara ilişkin gizleme hizmetinin, Kurul tarafınca yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafınca uygun görülen bankalarca yada Kurulca kripto varlık gizleme hizmeti sunma mevzusunda yetkilendirilmiş kuruluşlarca sunulması ve müşterilere ilişkin nakitlerin bankalarda tutulması mecburi olacak.

6- Yükümlülüklerin yerine getirilememesinden kim görevli olacak?

 • Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hukuka aykırı faaliyetleri ile nakit ödeme yada kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getirememesinden meydana gelen zararlardan kripto varlık hizmet sağlayıcıları görevli olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, bilişim sistemlerinin işletilmesi, her türlü siber hücum, informasyon güvenliği ihlalleri şeklinde fiillerden yada personelin her türlü davranışından meydana gelen kripto varlık kayıplarından Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükmü kapsamında görevli olacak.

7- Kripto varlıklara el konulabilecek mi?

 • Müşterilerin nakit ve kripto varlıkları, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları sebebiyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mal varlığı ise müşterilerin borçları sebebiyle kamu alacakları için olsa dahi haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, batkı masasına dahil edilemeyecek ve üstlerine ihtiyati önlem konulamayacak.
 • Müşterilere ilişkin nakit ve kripto varlıklara ilişkin önlem, haciz ve benzeri her türlü yönetimsel ve adli talepler kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafınca yerine getirilecek. Müşterilere ilişkin nakit ve kripto varlıklara adli makamlarca el konulması halinde, el konulmuş olan varlıkların Kurulca yetkilendirilmiş gizleme hizmeti elde eden kuruluşlar nezdinde oluşturulan cüzdanlarda muhafazası için lüzumlu tüm işlemler adli makamlarca tesis edilecek.

8 – İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde hangi cezalar verilecek?

 • İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak etkinlik yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
 • Kripto varlık hizmet sağlayıcı görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen yada koruma, gizleme ve nezaretiyle yükümlü olduğu para yada para yerine geçen evrak yada senetleri, öteki malları yada kripto varlıkları kendisinin ya da başkasının zimmetine geçiren kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile öteki mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaklar; kripto varlık hizmet sağlayıcının zararını tazmin edecekler.
 • Suçun, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi halinde faile 14 yıldan 20 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Sadece, adli para cezasının miktarı kripto varlık hizmet sağlayıcının ve müşterilerinin uğramış olduğu zararın 3 katından azca olamayacak.

9- Kripto varlık platformlarından vergi ya da hizmet bedeli alınacak mı?

 • Düzenlemeyle vergilendirme getirilmiyor. Her yıl hizmet bedeli olarak platformların bundan önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili senenin mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir kaydedilecek.

10- Kanunun yürürlüğe girmesi halinde kripto varlık hizmet sağlayıcılar neler meydana getirecek, hangi işlemler uygulamaya alınacak?

 • Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu tarihte kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde, Kurulca belirlenecek belgelerle Kurula başvuruda bulunarak, ikincil düzenlemelerde öngörülecek şartları sağlayarak etkinlik izni almak suretiyle lüzumlu başvuruları yapacaklarına yada satın alan hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içinde tasfiye sonucu alacaklarına ve tasfiye sürecinde yeni satın alan kabul etmeyeceklerine dair bir beyan sunmak zorunda olacak.
 • Kanunun yürürlüğü sonrasında faaliyete adım atmak isteyenler, faaliyetlerine başlamadan ilkin Kurula başvuruda bulunarak ikincil düzenlemelerde öngörülecek şartları sağlayarak etkinlik izni almak suretiyle lüzumlu başvuruları yapacaklarını beyan edecek.
 • Tasfiyeye gitmeyi yeğleyen ya da belirlenen süre içinde Kurula müracaat yapmayan kuruluşlarda hesapları bulunan müşterilerin geçirme taleplerinin yerine getirilmemesi izinsiz hizmet sağlayıcılığı faaliyeti suçunu oluşturacak.
 • Yurt haricinde yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girmiş olduğu zamanı takip eden üç ay içinde sonlandıracak.
 • Müşterilerin kripto varlıkları nakde yada nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine olanak veren Türkiye’de yerleşik ATM ve benzeri elektronik işlem cihazlarının faaliyetleri, kanunun yürürlüğe girmiş olduğu zamanı takip eden üç ay içinde sonlandırılacak; faaliyetini sonlandırmayan ATM’ler mahallin en büyük mülki yönetim amirinin bildirimi üstüne iş yeri açma ve emek harcama ruhsatlarına ilişkin mevzuatta belirlenen yetkili idareler tarafınca kapatılacak.

Kripto Para Dünya Teknoloji Finans Iktisat Haberler

Related Posts